Tarafsızlık Taahhüdümüz

 • TS EN ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene Kuruluşu olarak tüm hizmetlerimizi, ARTEKON KALİTE temel prensipleri olan;
 • Tarafsız
 • Bağımsız
 • Gizlilik ve Dürüstlük
 • İlkeleri doğrultusunda yapmak için tüm müşteri bilgi ve belgelerini gizli tutacağını,
 • Tüm bölümlerin aralarında idari ve mali bağımsızlığı sağlayacak şekilde yapılandırılacağını,
 • Muayene uygulamalarında yer alan tüm yöneticilerin ve muayene personelinin, muayene prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını, bunu “ Gizlilik Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi” imzalayarak sağlayacağını,
 • Bütün çalışanlarının, muayene hizmeti talebinde bulunan müşterilerin ve ARTEKON KALİTE ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Muayene faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını, (özellikle ücret politikası ve kararlarda)
 • Çalışanlarının, muayene faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 • Üst yönetim tarafından, hizmet verilen konularda kararların alınmasında hiçbir şekilde çalışanların üzerinde baskı veya etki oluşturulmayacağını,
 • Muayene işlemleri sırasında, muayene işlemi yapılacak kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,
 • İlgili bütün tarafların verilen muayene hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Standartlarda belirtilenlerin dışında müşteri hakkındaki bilgilerin firmanın yazılı izni olmaksızın, üçüncü tarafa açıklanmayacağını, bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açıklanması durumunda, kuruluşun sağlanan bu bilgiler hakkında kanun da izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Şirket sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dâhil olduğu kuruluşların muayene hizmetinin üstlenilmeyeceğini,
 • Müşterimiz ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikâyet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümleneceğini,
 • Tarafsızlığı tehdit eden risklerin belirlenerek, periyodik olarak gözden geçirileceğini, risk analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınacağını,her türlü tarafsızlığın, tehdit edici durumun periyodik olarak toplanan ve üst yönetimden bağımsız denetleme ve tarafsızlığı koruma kurulu tarafından değerlendirileceğini,
 • Hizmet verilen konularla ilgili olarak, talepte bulunan kişi veya kuruluşların müracaatlarının kabulünde, Artekon Kalite ile çıkar çatışmasına sebep olabilecek konuları analiz ederek, hizmetin sunulup sunulmayacağını ve yürütülen bütün faaliyetlerde “ Müşteri Memnuniyeti” nin esas alınarak gerekli kaynakların sağlanacağını,
 • İş bu taahhüt kapsamında şirket çalışan veya ortakları tarafından aykırılık olması halinde müşterininin ya da üçüncü kişilerin doğrudan ya da dolaylı olan tüm zararların, aynı zamanda mezkur aykırılık sebebi ile uygulanacak olan idari yaptırım cezalarını ödeyeceğimizi,
 • Yönetici ve Personelimizin belgelendirme veya muayene sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek tüm gelişmeleri üst yönetime bildireceğini ve üst yönetimin bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verecek durumları engelleyeceğini ve gerekli tüm tedbirleri alacağını beyan ve taahhüt ederiz.